GLANZ MEISTER LEŠTIDLO DO UMÝVAČKY RIADU 920 ML

Hodnotenie:
Dostupnosť:
Skladom
1,69
Bez DPH 1,41

Glanz Meister leštidlo do umývačky 920ml

Pre žiarivo čistý riad. Uľahčuje odparovanie vody, a tým napomáha k dokonale suchému riadu v umývačke riadu. Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu umývačky. Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Varovanie : H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Používajte ochranné okuliare.P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu.Obsahuje: menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky.

Po - PIA 08:00 - 18:00